Strona główna Regulamin Portalu

Regulamin Portalu

Regulamin portalu www.modelsbymac.pl, zwany dalej „Regulaminem” określa prawa i obowiązku stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem (modelsbymac.pl).

Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm., zwanej dalej „k.c.”).

Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

1.Definicje

Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

 1. Informacja handlowa – informacja handlowa, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.);
 2. Newsletter – wiadomość przekazywana pocztą elektroniczną zawierająca informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.):
 3. Portal – serwis informacyjny dostępny pod adresem www.modelsbymac.pl
 4. Regulamin – Regulamin Portalu;
 5. Administrator – DLS Maciej Chodorowski z siedzibą w Warszawie.
 6. Użytkownik- osoba, która zapisała się na usługę Newsletter;
 7. Usługa – usługa Newsletter;

2.Charakter prawny Portalu

 1. Portal jest prowadzony przez Administratora i stanowi jego własność.
 2. Portal jest skierowany do Użytkowników oraz osób które nie są Użytkownikami, ale chcą zapoznać się z treściami umieszczonymi na Portalu.
 3. Materiały zawarte na Portalu mają charakter ogólny, edukacyjny oraz informacyjny.

Rozdział 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

3.Zakres usług

 1. Usługi oferowane przez Administratora za pośrednictwem Portalu polegają na:
  1. umożliwieniu bezpłatnego dostępu do materiałów zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem Portalu,
  2. otrzymywaniu Newslettera zawierającego informacje marketingowe, a w szczególności informacje handlowe o usługach Administratora oraz podmiotów współpracujących.
  3. otrzymywaniu od Administratora informacji marketingowych, a w szczególności informacji handlowych o usługach Administratora oraz podmiotów współpracujących,
 2. Z chwilą zaakceptowania Regulaminu przez osobę podającą dane w formularzu zapisu na newsletter dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Z tą chwilą Administrator staje się zobowiązany do świadczenia usług określonych w Regulaminie.

Rozdział 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

4.Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu.

Wymagania techniczne niezbędne do poprawnego działania Portalu:

 1. Komputer PC z procesorem [1.5GHz/2.5GHz],
 2. MS Windows XP SP3, Vista SP1 (bez wersji Home Basic), Windows 7 (bez wersji Home Basic), Windows 8 oraz Windows 10
 3. [1GB/5GB] wolnego miejsca na dysku twardym,
 4. RAM XP [512MB/1GB], Vista, Windows 7 [1GB/2GB],
 5. Rozdzielczość ekranu [1024×768/1280×1024],
 6. Mysz,
 7. Klawiatura,
 8. MS Internet Explorer 7.0 lub Firefox 3.0.

5.Zagrożenia związane ze świadczeniem Usług i zabezpieczenia danych

 1. Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
 2. Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z usługi Newsletter wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia następujących zagrożeń:

a)możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;

 1. b) obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, nośnikiem tego rodzaju oprogramowania mogą być załączniki do poczty elektronicznej;
 2. c) obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania, w tym wypadku brak właściwej obsługi (uaktualnianie oprogramowania) systemu informatycznego przez Użytkownika może doprowadzić do skutecznego ataku robaka internetowego;
 3. d) możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;
 4. e) możliwość bycia narażonym na cracking (łamanie zabezpieczeń) lub phishing (łowienie haseł).
 5. f) sniffing – niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phishing, polegający na wykorzystaniu sniffera – programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci;
 6. g) możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika;

Rozdział 4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

6.Warunki zawarcia Umowy

 1. Umowę o Usługi mogą zawrzeć osoby, które podały swój adres e-mail w formularzu zapisu na Newsletter, zaakceptowały Regulamin oraz potwierdziły swój adres mail
 2. Adresy niepotwierdzone w ciągu 30 dni od zapisu będą trwale usuwane z bazy.
 3. Formularz zapisu na Newsletter wypełniany przez osobę, która zamierza korzystać z Usługi wymaga podania adresu poczty elektronicznej,

7.Warunki rozwiązania Umowy

 1. Rozwiązanie Umowy może nastąpić, w szczególności:
 1. a) na żądanie Użytkownika, w każdym czasie, a szczególnie poprzez użycie przycisku „wypisz” znajdującym się w stopce każdego z Newsletterów;
 2. b) z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.

c)poprzez wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych

2.Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Portalu, bez podania przyczyn za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.

3.Zgoda na przesyłanie informacji handlowej oraz na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem są ważne mimo wypisania się z Newslettera tak długo, jak nie zostaną odwołane.

Rozdział 5. Ochrona danych osobowych, poufność, prawa autorskie, komentarze

8.Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych dla potrzeb prowadzenia Portalu jest Administrator.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO a w szczególności wysyłki Newslettera.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi świadczenie usług.
 4. Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych i ich poprawiania po zalogowaniu do Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres info@modelsbymac.pl.
 5. Przekazane dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy, a także uprawnień o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Okres ten będzie liczony od dnia rozwiązania niniejszej Umowy.
 6. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.
 7. Udostępnienie przez użytkownika identyfikującego go adresu e-mail będzie uznawane jako zamówienie informacji handlowej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Administrator może publikować bannery i linki do innych stron, i serwisów internetowych. Korzystając z bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.
 9. Bez odrębnej zgody, dane nie są udostępniane innym podmiotom, jednak na Portalu mogą znajdować się skrypty śledzące ruch na stronach, wbudowane w wtyczki z których korzysta Portal. Celem ich wyłączenia proszę zainstalować wtyczkę Ghostery lub inną pełniąca podobne funkcje
 10. Dane te przekazywane są także kontrahentom DLS:
  1. świadczącym usługi hostingu: HOME PL S. A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin
  2. świadczącym usługi wysyłania newslettera: The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, który wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA oraz przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie.
  3. świadczącym usługi analityki internetowej Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji mojej strony internetowej.

9.Prawa autorskie

 1. Zarówno układy treści zawarte na Portalu, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.). Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.
 1. Można korzystać z tekstów zawartych na Blogu w zakresie własnego dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie tekstów zawartych na Blogu w innym celu nie wymaga zgody Macieja Chodorowskiego pod warunkiem umieszczenia na każdej kopii imienia i nazwiska autora danego materiału i informacji w następującym brzmieniu „Tekst pochodzi z bloga dev.jakchronicinformacje.pl”. Teksty udostępniane są na licencji CC BY-NC-ND 3.0 PL ( zapoznaj się z nią)
 2. Powyższa zgoda nie dotyczy zdjęć oraz innych materiałów nie będących tekstami.
 3. Zdjęcia wykorzystywane do postów pochodzą z banków zdjęć płatnych lub darmowych udostępnianych na licencji CC lub pochodzą z domeny publicznej.

Rozdział 6. Tryb postępowania reklamacyjnego, kontakty z użytkownikiem, komunikaty informacyjne i reklamowe, zmiany regulaminu

 1. Komentarze
 1. Teksty umieszczone w Serwisie mogą być komentowane. Komentarze powinny odnosić się do komentowanego artykułu oraz mieć charakter merytoryczny.
 2. Aby opublikować komentarz, należy podać swoje oznaczenie (dowolne imię lub pseudonim) oraz adres e-mail. Adres e-mail nie będzie publikowany na blogu.
 3. Umieszczanie w komentarzach treści naruszających prawo lub dobre obyczaje jest zakazane. Dlatego też została zastosowana akceptacja każdego komentarza przed jego publikacją. Decyduję według swego uznania, które komentarze są zgodne z niniejszym regulaminem.

11.Postępowanie reklamacyjne

 1. Administrator zobowiązuje się usunąć w rozsądnym technicznie terminie nieprawidłowości w działaniu Portalu w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika takich nieprawidłowości poprzez przesłanie pod adres: info@modelsbymac.pl
 2. Wszelkie sprawy dotyczące Portalu powinny być przesyłane pod info@modelsbymac.pl

12.Tryb zmiany Regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Informacje o zmianie Regulaminu, będą komunikowane Użytkownikom poprzez indywidualną przesyłkę elektroniczną skierowaną bezpośrednio do takiej osoby.
 3. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie głównej Portalu.

Rozdział 7. Postanowienia końcowe

13.Prawo i sąd właściwy

Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

14.Wykładnia postanowień Regulaminu

Tytuły paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.